Общи условия

Договор - оферта за закупуване на самолетни билети – “ФЛАЙ ТУР” ООД
Настоящият документ е официално предложение (публична оферта) от “ФЛАЙ ТУР” ООД (наричано по-долу - Изпълнител) и съдържа всички съществени условия по предоставянето от страна на Изпълнителя на услуги по резервация, издаване и продажба на услуги за въздушен превоз на пътници, чрез интернет сайта на Изпълнителя на адрес www.flytour.bg. Услугите са изброени в настоящия договор, както и на официалния сайт на дружеството.
При приемане на изложените по-долу условия и заплащане на услугите, юридическото или физическото лице, акцептиращо офертата, става Клиент (приемането на офертата е равносилно на сключване на Договор при условията, изложени в офертата), а Изпълнителят и Клиентът заедно стават Страни по настоящия договор.
С оглед на изложеното по-горе, внимателно прочетете текста на настоящата публична оферта. Ако не сте съгласни с някоя от точките на Договора, Изпълнителят Ви предлага да се откажете от използване на услугите.
Определения:
Изпълнител - ”ФЛАЙ ТУР” ООД
Клиент – дееспособно физическо лице, навършило 18 години, притежаващо законното право да встъпва в договорни отношения с Изпълнителя, акцептиращо (приемащо) офертата, и което по този начин е Клиент на услугите на Изпълнителя съгласно сключения Договор .
Оферта – настоящият документ - Публичен договор-оферта за предоставяне на услуги от “ФЛАЙ ТУР” ООД, публикуван в мрежата интернет на адрес: www.flytour.bg
Акцепт/приемане/ на офертата - пълно и безусловно приемане на оферта от Клиента чрез изпълнение на действията, посочени в точка 2 на настоящата оферта. Акцептът на офертата създава Договор за закупуване на самолетни билети по редовни линии и чартърни полети.
Заявка — запитване, направено от Клиента чрез попълване на специална интернет форма, за получаване на услугите на Изпълнителя.
Интернет сайт — отворен за свободно визуално запознаване, публично достъпен, принадлежащ на Изпълнителя ресурс, намиращ се интернет адрес: www.flytour.bg, чрез който се осигурява изобразяване на информация за разписанието на полетите и тарифите.
Договор за оферта – Договор между Изпълнителя и Клиента за предоставяне на услуги за резервация, издаване и продажба на услуги за въздушен превоз на пътници, който се сключва чрез акцептиране (приемане) на офертата.
С цел избягване на съмнения Изпълнителят специално посочва, че „чартърни полети“ в настоящата публична оферта означава, в това число, и редовни самолетни полети с блок места, които се продават от авиопревозвачите по чартърни тарифи.

1. Предмет на договора
1.1. Изпълнителят се задължава да предостави на Клиента посреднически услуги за резервация, заплащане, издаване на самолетни билети, както и предаване на издадените самолетни билети или маршрутни квитанции срещу възнаграждение съгласно условията на настоящия Договор, а Клиентът се задължава да заплати предоставените услуги в съответствие с условията на Договора.
2. Ред за предоставяне на услугите
2.1. Изпълнителят предлага на Клиента полети, за които има възможност да резервира билет(и) за Клиента и му съобщава стойността на услугите.
2.2. Клиентът резервира билетите самостоятелно на сайта на Изпълнителя (www.flytour.bg)
2.3. По съгласуване с Изпълнителя ,Заявката за резервация на самолетни билети може да бъде приета на електронния адрес (info@flytour.bg) или по телефона на Изпълнителя (+359895454053). Всеки случай се разглежда отделно.
2.4. Клиентът предава на Изпълнителя цялата необходима информация за изпълнение на евентуалната резервация на самолетния(те) билет(и):
2.4.1. лични данни на Клиента, позволяващи идентифицирането на Клиента, както и на плащанията, постъпващи от него;
2.4.2. броя на необходимите самолетни билети, пълните имена и паспортните данни на всички пътници, за които се резервират билетите.
2.4.3. желани дати място за тръгване и/или пристигане;
2.4.4. данни за обратна връзка с Клиента: телефон, електронна поща и/или друго средство за оперативна връзка-скайп,вайбър и други.
2.5. Клиентът заплаща на Изпълнителя стойността на услугите съгласно точка 3 на настоящия Договор.
2.6. След получаване на потвърждение за плащане на услугите от страна на Клиента, Изпълнителят извършва необходимите действия за резервация на самолетни билети.
2.7. Самолетните билети не подлежат на замяна и връщане.
2.8. След получаване на плащането, но не по-рано от 1 календарен ден до предполагаемата дата на полета, Изпълнителят изпраща самолетните билети или маршрутните квитанции на електронната поща на Клиента. Рискът от неполучаване на самолетните билети или избягване на получаването им се носи от Клиента.
2.9. Ще се счита, че Изпълнителят е изпълнил задълженията си за предаване на самолетните билети след изпращане на електронния самолетен билет на електронната поща на Клиента.
3. Стойност на услугите, ред и срокове на плащане
3.1. Изпълнителят уведомява Клиента за това, че придобитите чрез използване на услугите на Изпълнителя самолетни билети за чартърни самолетни полети не подлежат на връщане.
3.2. Стойността на самолетните билети, посочена на сайта на дружеството или в потвърждението, е окончателна и включва всички разходи по заплащане на самолетния(те) билет(и) на въздушния превозвач, възнаграждение за услугите на Изпълнителя, евентуални данъци и горивни такси, с изключение на точка 3.6 от Договора.
3.3. Всички плащания се извършват в лева. Ако стойността е посочена в друга валута /евро/, заплащането става в лева по курс 1.96.
3.4. При преминаване към плащане Клиентът потвърждава съгласието си с Условията за продажба на услуги от дружеството “ФЛАЙ ТУР” ООД.
3.5. Клиентът заплаща резервираните билети по банков път,по реквизити на Изпълнителя,посочени в т.11
3.6. В случай на промяна на стойността на самолетния превоз поради въвеждане на горивна такса от страна на превозвача, Клиентът се задължава да доплати съответната сума за тази такса. Посоченото доплащане е задължително независимо от датата на подаване на Заявката и извършването на плащането по нея. Клиентът трябва да извърши доплащането в следните срокове:
3.6.1. в 7-дневен срок в случай, че до полета остават повече от 30 календарни дни.
3.6.2. в 3-дневен срок, когато до полета остават от 5 до 7 календарни дни.
3.6.3. до 24 часа, когато до полета остават по-малко от 3 календарни дни.
3.7. Ще се счита, че Клиентът е изпълнил задълженията си по заплащане на самолетните билети след постъпване на паричните средства по разплащателната сметка на Изпълнителя. При плащане с банкови карти, плащането се счита за извършено след потвърждаването му от акцептиращата банка/дружество.
3.8. Задължението на Изпълнителя по издаване и предоставяне на самолетни билети на Клиента възниква само след получаване на плащането.
3.9. Описание на процеса на резервация на самолетни билети
3.9.1. Резервацията на самолетен билет може да бъде извършена:
• чрез мениджър/служител на “ФЛАЙ ТУР” ООД по телефон +359895454053;
• чрез системата “ОНЛАЙН РЕЗЕРВАЦИЯ“
• чрез функцията “ИЗПРАТИ ЗАЯВКА ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ НА САМОЛЕТЕН БИЛЕТ“;
• чрез е-мейл на адрес info@flytour.bg, като в писмото следва да посочите:
1. Име и фамилия на латиница (както е записано в международния паспорт)
2. Дата на раждане
3. Номер на международния паспорт
4. Дата на валидност на паспорта
5. Периода, за който пътувате
6. Номерата на полетите или предпочитаната авиокомпания
7. При резервация на полет за животни трябва да се посочат: теглото на животното заедно с клетката, размер на клетката (дължина, височина, ширина).
3.9.2. Заплащане на билетите.
Заплащането на резервираните билети се извършва по банков път . При плащане с банков превод, когато в изпратеното към Клиент потвърждение не е посочено друго, плащането трябва да се извърши в рамките на 2 часа от момента на постъпване на резервацията(в противен случай резервацията се анулира)
В случай, че Клиентът не е извършил своевременно плащането, той ще трябва да извърши повторна резервация на услугите. При това стойността може да бъде променена в съответствие със стойността на услугите в дадения момент от времето.
3.9.3. Връщане на билети. Неизползван билет за чартърен полет не подлежи на връщане или замяна. В случай на отказ от страна на пътника от билета, паричните средства няма да бъдат възстановени.

4. Клиентът се задължава:
4.1. да посочи достатъчна и достоверна информация за себе си и крайните потребители на услугата, данни за нужния превоз – дата, час, дестинация, животни, авиокомпания и др., както и желанията си, свързани с конкретния полет.
4.2. да предостави на Дружеството точна информация за своя адрес и телефон, необходим на Дружеството за оперативна връзка с Клиента.
4.3. да заплати всички необходими услуги съгласно условията и сроковете, посочени в настоящия Договор.
4.4. в случай на промяна на стойността на самолетния превоз във връзка с въвеждане на горивна такса от страна на Превозвача, да извърши доплащане на сумата за тази такса. Посоченото доплащане е задължително, независимо от датата на подаване на Заявката и извършването на плащането по нея. Незаплащането в посочените срокове не освобождава Клиента от заплащане на таксата.
4.5. своевременно (един ден преди полета) да уточни с Изпълнителя, или авиопревозвача или упълномощен агент на авиоревозвача часът и мястото на полета, летището на излитане, други съществени данни.
4.6. да получи самолетните билети в съответствие с т.2.8 от Договора.
4.7. Клиентът е длъжен да прегледа получените самолетни билети и незабавно да уведоми Изпълнителя за открити в тях недостатъци.
4.8. Пътникът трябва да носи със себе си всички документи, необходими за осъществяване на полета, в това число документ за самоличност, документи за регистриране за полета, преминаване на паспортен и митнически контрол, за пътуване на непълнолетно лице зад граница – декларация-съгласие на законните му представители, виза (когато е необходимо), други документи, наличието на които е предвидено от законодателството на Република България и страната на дестинация, както и да следва правилата на авиопревозвача.
4.9. да спазва правилата за превоз на пътници, определени от авиопревозвачите (в това число правилата, отразени в самолетния билет), както и от транспортните устави, кодекси и съответните подзаконови актове.
4.10. Да спазва изискванията на държавните органи, касаещи придвижванията, да представя входни, изходни и други необходими документи, и да се яви на летището 3 часа преди предполагаемото излитане, или в часа, определен от авиопревозвача, а ако такъв час не е определен, то в срок, достатъчен за извършване на формалностите преди полета.
4.11. Да спазва законодателството Република България, международните договори, по които Република България е страна от съответния договор, и законодателството на страната, на територията, от територията или през територията на която се извършва превозът на пътници, багаж и товари, да спазва изискванията за осигуряване на безопасността на полетите, авиационната безопасност, както и изискванията, свързани с граничния, митнически, имиграционен, санитарно-карантинен, ветеринарен, фитосанитарен и друг видове контрол съгласно законодателството на РБ
4.12. Да запознае всички пътници със съдържанието на настоящия Договор и с цялата информация, предоставена от Изпълнителя на Клиента, да осигури изпълнението от тяхна страна на всички задължения на Клиента по договора. Клиентът гарантира, че притежава пълномощията да извършва сделки в интерес на други лица.
4.13. Клиентът е предупреден и осъзнава, че в случай на придобиване на самолетен билет на чуждестранен авиопревозвач нормите на законодателството на Република България могат да не са приложими към правоотношенията с такъв превозвач.
4.14. В случай ,че на пътника бъде отказан достъп за влизане в дадена държава, независимо от причините за отказа, Клиентът ще носи отговорността за всички разходи по депортацията на пътника, а именно: заплащане на глоби или други санкции, свързани с депортацията, самолетния билет, храна, настаняване, трансфер, виза и други разходи, възникнали във връзка с депортацията на пътника.

5. Изпълнителят се задължава:
5.1. Не по-късно от следващия работен ден от момента на получаване на Заявката за билет да потвърди по телефона или е-мейл, на съответния номер и адрес, посочени от Клиента в Заявката, получаването на подадената заявка и възможността за предоставяне на самолетни билети съгласно желанията на Клиента..
5.2. достоверно да информира Клиента за правилата на превоза, установени от авиопревозвача, като публикува съответната информация на сайта на Изпълнителя www.flytour.bg.
5.3. да предаде самолетните билети на клиента съгласно точка 2.8 от Договора.
5.4. В случай на невъзможност да предостави самолетните билети съгласно заявените от Клиента условия, да информира за това Клиента и да му предложи полет при алтернативни условия..
5.5. да предостави на Клиента необходимата за получаване на заплатените самолетни билети информация и документи, както и да осъществява технологична и консултационна подкрепа относно реда и правилата за работа с интернет системата за продажба на самолетни билети по телефон, електронна поща или чрез използване на други средства за комуникация.
6. Изпълнителят има право:
6.1. При неспазване на коя да е от точките на настоящия Договор от страна на Клиента да откаже по-нататъшно предоставяне на услугите.
6.2. В случай на несвоевременно плащане от страна на Клиента на резервираните от него услуги (самолетни билети), поръчката може да бъде анулирана от Изпълнителя без предупреждение.
7. Отговорност на Страните и ред за разрешаване на спорове
7.1. Самолетният билет представлява договор за въздушен превоз между пътника и превозвача. Задълженията по превоза и всички съпътстващи задължения възникват непосредствено за превозвача..
7.2. Изпълнителят не носи отговорност за отмяна или промяна на часа на излитане на самолетните полети, промяна на авиокомпанията, летището на излитане/ пристигане, типа самолет и свързаните с това промени в програмата на пътуването на Клиента. Часът, посочен в разписанието и други документи, е предварителен и не се гарантира. Превозвачът може без предупреждение да предаде пътника за превоз на друг превозвач, да промени или отмени кацането в точки, посочени предварително в билета, когато това е необходимо. Разписанието може да бъде променяно без предупреждаване на Изпълнителя, Клиента или Пътника..
7.3. Изпълнителят не носи отговорност за работата на каналите си за връзка при резервиране и продажба на самолетни билети, и поради това задължението за уточняване на сроковете за получаване на самолетните билети, е на Клиента.
7.4. В случай че на пътника бъде отказан достъп за влизане в дадена държава, независимо от причините за отказа, Клиентът ще носи отговорността за всички разходи по депортацията на пътника, включително: заплащане самолетния билет, храна, настаняване, трансфер, виза и др.
7.5. Изпълнител не носи отговорност за осигуряване на прекачвания на други полети.
7.6. Изпълнителят не носи отговорност в случай на ненадлежно предоставяне на услугите по самия превоз, както от своя страна, така и от страна на авиопревозвача,по причини възникнали вследствие на недостоверност, недостатъчност или несвоевременност на предоставени от Клиента сведения и документи, както и възникнали в следствие на други нарушения от страна на Клиента на условията на настоящия Договор.
7.7. Изпълнителят не носи отговорност за несъответствието на предоставения превоз по очакванията на Клиента и/или неговата субективна оценка, както и за неизпълнение от страна на превозвача на някакви други задължения пред Клиента.
7.8. Цялата информация, касаеща разписанието, наличието на места за полетите, тарифите, правилата за тяхното прилагане, както и другите условия за предоставяне на услуги от авиопревозвачите, се публикува на интернет сайта или се съобщава на Клиента по друг начин в пълно съответствие с представянето й в системите за резервация от превозвачите или техни упълномощени представители. Независимо от компетентността и внимателният подбор на превозвачи, Изпълнителят няма възможност да извършва тотална независима проверка на предоставената от превозвачите информация и не може да гарантира пълната липса на неточности в същата. Поради това Изпълнителят не носи отговорност пред Клиента за каквито и да било грешни данни за услугите по превоза ,както и за причинени на Клиента щети или вреди в резултат на наличие на грешки в информацията.
7.9. Изпълнителят не носи отговорност за неспазване от страна на авиопревозвачите или техните упълномощени представители на условията за резервация и правилата за прилагане на тарифите, както и на правилата за превоз, тъй като дадените условия и правила са от изключителната компетенция на съответните авиопревозвачи.

8. Непреодолима сила (форсмажор)
8.1. Изпълнителят се освобождава от отговорност за пълно или частично неизпълнение на задълженията, предвидени в настоящия Договор, когато това неизпълнение е следствие от обстоятелства с преодолима сила, възникнали след сключването на договора в резултат от събития с извънреден характер, които страните не са могли нито да предвидят, нито да предотвратят в разумни мерки (форсмажор).
9. Срок на валидност на офертата
9.1. Офертата влиза в сила от момента на публикуването и в сайта на изпълнителя в мрежата интернет на адрес www.flytour.bg и е валидна до момента на отмяната на Офертата от Изпълнителя.
9.2. Изпълнителят си запазва правото да внася изменения в условията на офертата и/ или във всеки момент да отмени офертата по свое усмотрение. В случай че Изпълнителят внесе изменения в офертата, тези изменения влизат в сила от момента на публикуването им на сайта, освен ако при публикуването допълнително не е определен друг срок за влизане на измененията в сила.
9.3. Изпълнителят има право да разтрогне настоящия договор във всеки един момент без предварително уведомление, в случай че Клиентът наруши реда и сроковете за резервация и плащане на услугите, както и в други случаи, предвидени от законодателството.
9.4. При предсрочно прекратяване на договора Клиентът е длъжен да плати на Изпълнителя услугите, предоставени от последния към момента на прекратяване на настоящия Договор, както и да заплати и всички разходи, фактически понесени от Изпълнителя.

10. Други условия
10.1. Обработката на личните данни на Клиента и/или пътниците се извършва за целите на изпълнение на настоящия Договор и договора за въздушен превоз, страна по които се явява Клиентът и/или пътникът. Личната информация на пътниците не подлежи на разпространение с изключение на случаите, предвидени от законодателството на Република България..
10.2. Споровете, възникващи при изпълнението на Договора, ще се решават чрез предявяване на рекламации. Рекламацията се предявява на Изпълнителя в писмен вид, като се прилагат документите, обосноваващи предявяваните искания в срок не по-късно от 15 дни от момента на възникването на причината за спора. Постъпилата рекламация се разглежда от Изпълнителя в срок не по-дълъг от 30 дни.
10.3. В случай че споровете и разногласията между страните не могат да бъдат разрешени чрез преговори, те подлежат на разрешаване по съдебен ред в съответствие с установената от закона родова и функционална подсъдност.
10.4. За всички останали въпроси, неуредени в настоящия Договор, Страните ще се ръководят от действащото законодателство на Република България.
11.Фирмени и банкови реквизити на „ФЛАЙ ТУР “ООД
Седалище и адрес на управление :
гр. Бургас ,8000
бул. "Цар Асен " № 64 ,ет.4 ,ап.7
ЕИК 202247817
МОЛ Васка Чакърова
GSM :+359895454053
Skype : vasq 76
ICQ : 300505631
email :info@flytour.bg
web :www.flytour.bg
Банкови реквизити :
Туроператор – „ Флай Тур “ ООД
УниКредит Булбанк АД
IBAN :BG10 UNCR 7000 1520 8082 79
BIC : UNCRBGSF